โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.tungmahacharoen.go.th
 
 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565      
 
 
 

 

 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10...

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนสวยใส่ใจสิ่งแวดล้อม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ยังคงให้ความสำคัญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 จัดจุดคัดกรองบุคลากร รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการทุกคน เพื่อเป็นการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19...


โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10...

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนสวยใส่ใจสิ่งแวดล้อม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ยังคงให้ความสำคัญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 จัดจุดคัดกรองบุคลากร รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการทุกคน เพื่อเป็นการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19...

โครงการพลังคนไทยป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนตำบลทุ่งมหาเจริญ...

บัณฑิตน้อย ประจำปี 2563...

งานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมหาเจริญ 2563...

เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์...

 

 
 
14 ก.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
7 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ...
8 มี.ค. 2564 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่องการควบคุมการเลี้ย...
12 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ...
1 ธ.ค. 2563 รายงานแสดงภาพรวมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ITA
2 ก.ย. 2563 สรุปผลสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลทุ่งมหาเจริญ
2 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านด่านชัยพ...
25 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านแสนสุข ห...
15 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกค...
15 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส...
26 ก.พ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันตะวา ถึง บ้านสร...
3 ก.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสันตะวา - สายบ้...
18 พ.ค. 2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธ...
20 เม.ย. 2563 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีปร...
16 เม.ย. 2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ความจุไม...
23 มี.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค...
Loading...
 
 
 
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 239691 คน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน